Máy sắc ký

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Máy sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao HPTLC Desaga - Sarstedt Máy sắc ký điều chế Spectrumlab Bơm rửa cột

Máy sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao  HPTLC Desaga - Sarstedt   

      

    Máy sắc ký điều chế Spectrumlab 

 

    Bơm rửa cột 

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng